Osobné údaje zásady ochrany osobných údajov

1. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95 ods. /46 / EC („Nariadenie“), správcom osobných údajov používateľov služby Myallsports je Pass2Mobile, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Varšava, KRS 0000717835, NIP: 5252739345; REGON: 369472664, (ďalej len „Správca“). Korešpondenčná adresa: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Varšava, e-mailová adresa: reklamacie@myallsports.sk

2. Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením: na účely súvisiace s poskytovaním služieb v rámci Služby Myallsports podľa čl. 6 sek. 1 lit. b) Nariadenia (potreba spracúvania údajov na plnenie zmluvy), na účely súvisiace s vybavovaním reklamácií, dopytov, vyjadrení na základe, v závislosti od okolností konkrétnej situácie, podľa čl. 6 sek. 1 lit. b) Nariadenia (potreba spracúvania údajov na plnenie zmluvy), podľa čl. 6 sek. 1 lit. c) Nariadenia (plnenie zákonných povinností Správcu, napr. vyplývajúcich zo zákona o právach spotrebiteľov) alebo podľa čl. 6 sek. 1 lit. f) Nariadenia (realizácia oprávnených záujmov Správcom), za účelom zistenia, uplatňovania nárokov Správcu alebo obrany proti nahláseným nárokom podľa čl. 6 sek. 1 lit. f) Nariadenia (realizácia oprávnených záujmov Správcom), za účelom plnenia zákonných povinností, ktoré Správcovi prináležia (napr. daňové a účtovné povinnosti) podľa čl. 6 sek. 1 lit. c) Nariadenia.

3. Doba spracúvania osobných údajov závisí od účelu a základu ich spracúvania. Osobné údaje spracúvané na účely súvisiace s poskytovaním služieb v rámci Služby Myallsports budú spracúvané počas doby poskytovania služieb v Službe Myallsports alebo do uplynutia lehoty primeranej na premlčanie nárokov v tejto súvislosti. Na druhej strane osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu Správcu budú spracúvané do doby naplnenia oprávneného záujmu Správcu alebo do vznesenia námietky zo strany dotknutej osoby. Ak zákon ukladá Správcovi určité povinnosti, osobné údaje budú spracúvané po dobu plnenia zákonných povinností uložených Správcovi alebo po dobu, po ktorú predpisy ukladajú Správcovi údaje uchovávať.

4. Rozsah osobných údajov spracúvaných Správcom zahŕňa: údaje potrebné na poskytovanie služieb (telefónne číslo, IP) ako aj meno, priezvisko, kontaktné údaje poskytnuté Používateľom v prípade reklamácie, dopytu alebo vyjadrenia.

5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na poskytovanie služieb v rámci Služby alebo vybavenie reklamácie, dopytu alebo vyjadrenia.

6. Osobnými údajmi môžu byť poskytnuté subjektom poskytujúcim podporu alebo poskytujúcim Správcovi služby údržby vrátane: subjektov poskytujúcich technické a IT služby. Osobné údaje môžu byť odovzdané aj subjektom a orgánom, ktorým je Správca povinný alebo oprávnený poskytnúť osobné údaje na základe všeobecne platných právnych predpisov.

7. Osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo odvolať súhlas, čo však nebude mať vplyv na súlad s právom na spracovanie vykonané pred odvolaním súhlasu. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnievajú, že spracúvanie ich osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami nariadenia.

8. Osobné údaje nebudú predmetom profilovania ani automatizovaného spracovania.